MIASTOMANIA

FOTO: Leszek Trela @pan_to_focil

MUA: Eliza Mondelez